Böcker om högläsning

 

Dominkovic, Kerstin m.fl. (2006). Läsa högt för barn. Studentlitteratur.

"Barn föds idag till en värld fylld av texter och bilder - skyltar, reklam, böcker och tidningar, tabeller och varudeklarationer. Hur tillägnar sig barn denna text- och bildvärld? Vilka erfarenheter kan ge dem verktyg att hantera all information och få makt över sitt språk? Läsa högt för barn betonar betydelsen av att vuxna läser högt för alla barn och speciellt för små barn. Samspelet mellan barnet, den vuxne och boken öppnar möjligheter för goda boksamtal, vilka i sin tur har visat sig ge effekter på barns literacyutveckling. Författarna visar med en beskrivning av två högläsningssituationer samt med teoretiska resonemang hur högläsningen gynnar barns tänkande och språkliga utveckling. Boken vill inspirera alla vuxna som umgås med barn att ofta läsa högt för barnen och därigenom också få stunder som berikar dem själva. Boken vänder sig främst till lärarstuderande och till verksamma inom förskola, fritidshem och skola. Den erbjuder också intressant läsning för föräldrar och alla andra som vill fördjupa sina kunskaper om högläsningens betydelse för små barns lärande och språkutveckling."

Här kan du läsa ett blogginlägg om Läsa högt för barn.

 

Fox, Mem (2001). Läsa högt. En bok om högläsningens förtrollande verkan. Kabusa Böcker.

"I Läsa högt skriver Mem Fox: 'Under de senaste tjugofem åren har jag lärt mig en massa mer om hur barn lär sig läsa och skriva och om alla de många andra positiva effekterna av att läsa högt för barn. Numera reser jag runt i världen och föreläser för föräldrar, lärare, bibliotekarier och bokhandlare och uppmanar alla jag träffar att läsa högt för de barn som finns i deras närhet. Jag yttrar mig med den auktoritet som en internationell rådgivare i läs- och skrivutvecklingsfrågor har och med en författares intensitet, men mest passionerad blir jag när jag yttrar mig som vanlig mamma.' Mem Fox ger i denna bok inspiration, kunskap och praktiska tips om hur våra barns liv kan påverkas om vi läser högt för dem när de är små."


Hasselbaum, Inger (2006). Att läsa högt : viktigt, roligt, härligt! : temagrupperade högläsningsböcker för barn och ungdom från 6 till 16 år. BTJ Förlag.

"Det finns många skäl att läsa högt för barn och ungdomar: Det stimulerar deras språkutveckling, deras koncentrationsförmåga, fantasi och inlevelseförmåga - men framför allt skapar det LÄSLUST!

I den här boken kan alla - bibliotekarier, förskollärare, lärare, fritidspedagoger, föräldrar, mor- och farföräldrar - få hjälp att hitta de absolut bästa högläsningsböckerna. Inger Hasselbaum, barnbibliotekarie i Linköping, har valt ut och kommenterat mer än 450 böcker som passar att läsa högt för barn och ungdomar mellan 6 och 16 år. Varje titel är försedd med läsåldersangivelse och böckerna är grupperade i genrer."
 

Körling, Anne-Marie (2012). Den meningsfulla högläsningen. Natur & Kultur.

"Högläsning i skolan och högläsning i vardagen är central för barns läsinlärning, läsförmåga och ordförråd. Högläsning är även en viktig väg in i skriftspråket. Trots det visar undersökningar att vi läser allt mindre för barn i skolan och i hemmen. Den meningsfulla högläsningen vänder sig till föräldrar, lärare och andra vuxna som möter barn i sin vardag. Den meningsfulla högläsningen ger konkreta tips på hur man kan använda sig av högläsningens många möjligheter för att utveckla och berika barns och elevers läsförmåga, ordförråd och kreativitet."

Här kan du läsa ett blogginlägg om Den meningsfulla högläsningen.