Här samlar vi artiklar och annat material som behandlar läsning ur ett genusperspektiv.

 

Pojkarna får sämre vitsord i Finland

I den här artikeln (Svenska YLE 24.4.2014) berättas att skillnaden mellan pojkar och flickor i Pisa-resultat är större i Finland än i andra OECD-länder. Och skillnaderna i skolprestationer mellan pojkar och flickor är ännu större i finlandssvenska skolor än i de finskspråkiga. Heidi Harju-Luukkainen, som forskar i PISA-resultaten, tycker ändå inte att man ska satsa på en särskild pojkpedagogik utan behandla alla elever som individer.

 

Pojkars och flickors läsning

Webbplatsen Läsa & skriva redogör för skillnader mellan pojkars och flickorns läsning ur ett internationellt perspektiv. Webbplatsen är resultatet av ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling och Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand. 


Är pojkar sämre på att läsa än flickor?

Svenska skolverket konstaterar på sin webbplats att forskningen visar att det finns två viktiga faktorer som förklarar varför flickor i medeltal presterar bättre än pojkar i skolan. Det handlar dels om att flickor förhåller sig positivare till skolarbetet, dels om att de har effektivare arbetssätt. Pojkars klart sämre resultat i läsförståelse kan inte förklaras med begåvningsfaktorer, men däremot kan vissa biologiska aspekter, som mognadstakt, spela en roll.

 

Män som inte läser (Kirjailija 2/2014)

I den här ledaren frågar sig den finlandssvenska författaren Peter Sandström om män överhuvudtaget läser skönlitteratur och hurdanan rollmodeller dessa icke-läsande män är för sina söner.


Pojkar läser bara om män också läser (Dagens Nyheter 8.4.2013)


Docent Gunilla Molloy skriver i den här debattartikeln om att pojkar inte läser skönlitteratur eftersom det anses omanligt. Enligt Molloy fungerar inte argumentet att "läsning av skönlitteratur stärker den personliga identiteten" för pojkar. De anser snarare att läsning försvagar den.

I ett inlägg på webbplatsen Genusdebatten - för att båda könen räknas kommenteras Molloys artikel av David Holman.

 

Sju punkter för att få pojkar att läsa

I Litteraturmagazinet (10.4.2013) presenterar Kåkå Olsen, som skrivit en mastersuppsats om pojkars läsning vid Lunds universitet, sju punkter för att få pojkar att läsa mera. Se också diskussionen i kommentarsfälten efter själva artikeln!

 

Det spelar roll att du visar att litteraturen är viktig i ditt liv

Professor emerita Karin Taube uppmanar oss i den här intervjun att ta till alla knep för att få manliga förebilder som läser och att lyssna mera till vad pojkarna vill läsa.


Böcker för killar

I det här blogginlägget ifrågasätter Johanna Lindbäck påståendet att pojkar bara vill läsa om action och inte om känslor och kvinnliga huvudpersoner. Hon tipsar om tre böcker med manliga huvudpersoner som passar de känsliga läsarna på högstadiet - både killar och tjejer.

 

Boktips: Böcker som killar gillar (Collén m.fl., BTJ, 2012)

"Larmrapporter om pojkars försämrade läsvanor kommer ständigt och runtom i landet pågår projekt med syfte att bryta trenden och locka pojkar att läsa mer skönlitteratur. I den fjärde omarbetade upplagan av Böcker som killar gillar har fem bibliotekarier vid Sollefteå kommunbibliotek valt ut och kommenterat cirka 200 böcker för pojkar i åldrarna sex till sjutton år. Bra och fängslande böcker, böcker som angår killar och väcker deras intresse, har fördelats på fjorton genrer. I inledningen berättar Carin Collén och Elisabeth Engerdahl om projektet "Läsa för livet" som genomfördes under läsåret 2008/2009. Det vände sig till pojkar på högstadiet, svensklärare och skolbibliotekspersonal i Sollefteå kommun. Syftet med projektet var att öka pojkarnas läslust, stärka deras självkänsla och bearbeta deras värderingar genom läsning, boksamtal och reflektion, samt att ge pedagoger och bibliotekspersonal metoder att arbeta utifrån och att öka deras kännedom om aktuell ungdomslitteratur."