Här samlar vi vetenskapliga artiklar och annat material om läsfrämjande verksamhet på bibliotek.


Miten innostaa lapsia lukemaan. Kirjaston rooli lukuinnostuksen herättämisessä.

Riikka-Liisa Salmia har för sin undersökning om bibliotekens roll i att väcka barns läslust följt med den finlandssvenska bibliotekarien och läsinspiratören Agneta Möller-Salmela i hennes arbete. (Turun ammattikorkeakolu 2014.)

 

När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv.

Kungliga biblioteket och Svensk biblioteksförening konstaterar i utredningen (2011) att det saknas strukturer för att e-bokens roll ska utvecklas. Med strukturer menas bland annat en kritisk massa av titlar tillsammans med affärsmodeller och läsverktyg som ger enkel tillgänglighet till en för alla parter acceptabel kostnad. I strukturen ingår också en ny roll för biblioteken. Biblioteken bör själva utforma den rollen och den ser förmodligen olika ut beroende på bibliotekstyp. Aktörerna på e-boksområdet behöver ta gemensamma steg framåt om förhållandena ska förändras. De gemensamma stegen bör ha som utgångspunkt att
använda e-bokens inneboende potential, inte att hantera den som en tryckt bok.

 

Bubblan - berättelser på väg

Bubblan är en fantasieggande blå berättelsevagn som vill öka barn och ungas intresse för berättelser. Bubblan används av biblioteken i Sörmland, Västmanland och Örebro i samarbete med lokala kulturaktörer för att utveckla nya metoder för lässtimulans. Slutrapporten berättar vad man gjorde under projektet och hur arbetet utföll.